Thông tin về dự án hạng mục đầu tư năm 2020
Thông tin về dự án hạng mục đầu tư năm 2020

STT

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU CHÍNH

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

LOẠI DỰ ÁN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

LOẠI HÌNH TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ

TÌNH TRẠNG DỰ ÁN

1

Kênh mương bản Lụng Và + Co Sâu, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước tưới tiêu và sản xuất

Thủy lợi

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Năm 2020

Khoảng 600,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

2

Kênh thoát lũ cho đồng ruộng, bản Nà Dong + bản Cuộm 1, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân ổn định nguồn nước tưới tiêu và sản xuất

Thủy lợi

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Năm 2020

Khoảng 700,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

3

Nước sinh hoạt bản Bó, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 1.300,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

4

Nước sinh hoạt bản Co Hịnh, xã Chiềng Nơi

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 1.000,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

5

Nước sinh hoạt bản Lương, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 860,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

6

Nước sinh hoạt bản Huổi Hài, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 900,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

7

Nhà văn hóa bản Phiêng Khôm + Nà Phặng, xã Chiềng Nơi

Nhằm phục vụ

cho nhu cầu đời

sống vật chất và

tinh thần của nhân dân

Nhà văn hóa bản

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 1.050,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

8

Nhà văn hóa bản Phiêng Phụ B + bản Lọng Ban, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ

cho nhu cầu đời

sống vật chất và

tinh thần của

nhân dân

Nhà văn hóa bản

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 1.050,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

9

Trường TH-THCS Chiềng Dong. Hạng mục: Nhà lớp học 1 phòng điểm trường Khoang Liềng

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu

cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 700,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

10

Trường TH-THCS Chiềng Sung. Hạng mục: nhà lớp học 1 phòng và hạng mục phụ trợ điểm trường bản Bó Pháy

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu

cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 820,5 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

11

Nước sinh hoạt bản Pá Hốc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 1.741,8 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

12

Trường tiểu học Chiềng Nơi. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu

cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 3.000,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

13

Nước sinh hoạt bản Cáp Na, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 2.500,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

14

Đường giao thông nội bản Ít Có, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại của nhân dân

Đường giao thông

Giao thông

Năm 2020

Khoảng 1.850,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

15

Trường tiểu học Chiềng Nơi. Hạng mục nhà lớp học 1 tầng 3 phòng

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 2.261,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

16

Nước sinh hoạt bản Phiêng Phụ B, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt và sản xuất

Nước sinh hoạt

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 1.500,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

17

Nhà văn hóa xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn

Nhằm phục vụ

cho nhu cầu đời

sống vật chất và

tinh thần của

nhân dân

Nhà văn hóa bản

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 2.552,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

18

Trường TH-THCS Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn;

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu

cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 6.500,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

19

Trường TH-THCS Tô Hiệu, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn;

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu

cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 6.835,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

20

Trường tiểu học - THCS Chiềng Dong. Hạng mục: nhà chức năng 2 tầng 6 phòng

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu

cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 6.500,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

21

Trường TH-THCS Chiềng Lương. Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng (2 phòng học + 2 phòng chức năng) điểm trung tâm

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 2.800,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

22

Trường mầm non Chiềng Mai; Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng + 1 phòng ban giám hiệu điểm trung tâm (bản Tát Ban)

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 4.300,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

23

Trường Mầm non Chiềng Lương 1, 2. Hạng mục: Nhà lớp học 3 phòng điểm trung tâm

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 3.000,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

 

24

Cầu qua suối bản Bon, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại

của nhân dân

Cầu bản

Giao thông

Năm 2020

Khoảng 1.600,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp

Không

Đã hoàn thành

 

25

Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ tiểu khu 10 - tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

Chỉnh trang đô thị, hoàn thiện CSVC hạ tầng

Thoát nước

Hạ tầng kỹ thuật

Năm 2020

Khoảng 10.500,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư

Không

Đã hoàn thành

 

26

Cải tạo, sửa chữa trường PTDT Bán trú THTHCS Phiêng Cằm (điểm trường trung tâm tại bản Nong Tàu Thái, xã Phiêng Cằm)

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất,

đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 3.000,0 triệu đồng

Nhà nước đầu tư

Không

Đã hoàn thành

 

27

Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Chiềng Chăn (điểm trường Nà Phường, xã Chiềng Chăn)

Nhằm bổ sung

cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị

Nhà lớp học

Xây dựng dân dụng

Năm 2020

Khoảng 2.994,7 triệu đồng

Nhà nước đầu tư

Không

Đã hoàn thành

 

28 Nhà bán trú trường phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn  

Nhằm bổ sung cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị

 Nhà bán trú  Xây dựng dân dụng  Năm 2020 - 2021  Khoảng 7.240,2 triệu đồng  Nhà nước đầu tư và vốn tài trợ  Vốn tài trợ của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)  Đã hoàn thành  
29 Hoàn trả hệ thống điện cho các hộ dân trên cốt ngập +760m, Hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản, tỉnh Sơn La  Hoàn trả hệ thống điện cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản, tỉnh Sơn La  Di chuyển đường điện  Công trình công nghiệp  Năm 2020   Khoảng 1.527,7 triệu đồng  Vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý    Đã hoàn thành  
30  Hạng mục đường quản lý vòng quanh hồ và cầu treo qua suối - Hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản, tỉnh Sơn La  Phục vụ công tác quản lý lòng hồ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân  bị ảnh hưởng bởi dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản, tỉnh Sơn La  Thi công đường và cầu treo Đường giao thông nông thôn cấp C và Cầu treo dân sinh cấp II
  Năm 2020  Khoảng 14.945,1 triệu đồng   Vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý    Đã hoàn thành  
31  Khu tâm linh (Nhà tưởng niệm, bia ghi công, sân và một số hạng mục khác) thuộckhu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn  Nhằm tưởng niệm, tri ân công ơn các liệt sỹ Thanh niên xung phong, những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước. Bảo tồn di sản, phát triển du lịch văn hóa tâm linh, kết nối các khu, điểm du lịch tham quan trong tỉnh và khu vực  Thi công nhà tưởng niệm, bia ghi công...  Công trình dân dụng 2020-2021  Khoảng 14.960,triệu đồng  Ngân sách nhà nước và xã hội hóa    Đã hoàn thành  
32  Cầu bản Nà Khoang, xã Chiềng Dong,huyện Mai Sơn  

Nhằm đáp ứng

nhu cầu đi lại

của nhân dân

 Cầu bản Giao thông  2020 800 triệu đồng  Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp    Đã hoàn thành  

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 7,097
  • Tất cả: 1,156,648
Đăng nhập