Văn phòng huyện ủy

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY


 

 


 

 

Đồng chí:  Nguyễn Hải Sơn - Phó Chánh văn phòng

Tiểu sử tóm tắt :

-Sinh ngày 02 tháng 01 năm 1984

- Dân tộc: Kinh

-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm học

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại cơ quan: 02123.843.996

-Email: sonnh.maison@sonla.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Theo Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy như sau:

I. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Ban Thường trực huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy.

Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện ủy và đảm bảo cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Thường trực huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy.

II.  Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chương trình công tác của huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Thường trực huyện ủy.

b) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng huyện ủy

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc huyện ủy.

b) Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Thẩm định, thẩm tra:

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Thường trực huyện ủy về: yêu cầu, phạm vị, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội dung chính khi được thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy giao trước khi trình huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy.

4. Phối hợp

a) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của huyện ủy.

b) Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy.

c) Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của huyện ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ.

d) Các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính ...

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường Trực huyện ủy giao:

a) Là đầu mối giúp thường trực huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy.

b) Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ huyện.

c) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của thường trực huyện ủy, ban thường vụ và huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định

d) Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi

e) Tiếp nhân và xử lý đơn, thư đến huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

f) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với ban thường vụ, thường trực huyện ủy.

g) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của huyện ủy và của văn phòng huyện ủy; giúp thường trực huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

h) Là chủ sở hữu tài sản của huyện theo sự ủy quyền của ban thường vụ huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy theo phân công, phân cấp.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập