Hội Liên hiệp phu nữ huyện Mai Sơn

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MAI SƠN

 


 
- Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ngân - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

* Tóm tắt tiểu sử:

-Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1981

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: 

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

-Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

-Số điện thoại cơ quan: 0212.853.6666

- Email: nganhtn.maison@sonla.gov.vn

 


Đồng chí: Hà Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày:      tháng       năm 19

- Dân tộc:Thái

- Quê quán: 

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót,huyện Mai Sơn,tỉnh Sơn La

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 022.3843.702

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ huyện, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội LHPN huyện Mai Sơn có chức năng nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

-  Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng Đảng.

-  Đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. NHIỆM VỤ

-  Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng  gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

-  Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển.

-  Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

-  Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững, hỗ trợ hoạt động của Hội.

-  Đoàn kết hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Hiện nay nhiệm vụ cụ thể của các cấp Hội là thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra:

Nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, đáp ứng nhu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc.

Nhiệm vụ 5: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Nhiệm vụ 6: Tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác Quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình, đẩy mạnh các hoạt động tham gia bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội cộng hòa.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập