Ban Tuyên giáo huyện ủy

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

 CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

anh tin bai


Đ/c Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy,Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày : 03 tháng 02 năm 974

- Dân tộc : Kinh

- Quê quán: Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

- Nơi ở hiện nay :Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn :Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ :02123.843.026

 

-Đồng chí: Nguyễn Tuyết Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Tiểu sử tóm tắt :

- Sinh ngày: 06 tháng 8 năm 1974

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Cao Thanh, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót,huyện Mai Sơn,tỉnh Sơn La

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại cơ quan: 02123.501.555

 

I. CHỨC NĂNG

- Là cơ quan tham mưu của huyện ủy, trực tiếp, thường xuyên là Thường trực huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện ủy.

II. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với huyện ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy về công tác tuyên giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

- Nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ huyện.

- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp về lĩnh vực tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tham mưu với huyện ủy tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cấp ủy dưới, các đảng bộ cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn thuộc huyện.

3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án của cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể của huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy.

4. Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sỹ địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.

- Phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo của các cấp ủy trực thuộc huyện ủy; tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra huyện ủy nắm bắt về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng.

5.Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy

- Chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương báo đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương.

- Giúp huyện ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và sinh viên, học sinh ở địa phương.

- Thực hiện các công việc khác do Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy giao.

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập