V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn

V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Sơn
Danh sách các ý kiến góp ý