V/v xin ý kiến tham gia đối với Dự thảo Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

V/v xin ý kiến tham gia đối với Dựthảo Quyết định về việc quy định vịtrí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;cơ cấu tổ chức và biên chế của phòngTài chính – Kế hoạch huyện MaiSơn, tỉnh Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý