xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Sơn

xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Sơn
Danh sách các ý kiến góp ý