Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp

Công văn xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản QPPL do UBND huyện ban hành
Danh sách các ý kiến góp ý