Về việc xin ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mai Sơn

Về việc xin ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mai Sơn
Danh sách các ý kiến góp ý