Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 2293603
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
227/QĐ-UBND 01/02/2016 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
87/QĐ-UBND 15/01/2016 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2016
94/UBND-TCKH 14/01/2016 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước
143/KH-UBND 28/12/2015 Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olypic vì sức khỏe toàn dân năm 2016
24/KH-TCKH 11/01/2016 Kế hoạch thẩm tra, hướng dẫn quyết toán ngân sách năm 2015
93/UBND-TCKH 14/01/2016 Về việc chỉ đạo, điều hành ngân sách quý I năm 2016
12/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015 (lần thứ 2)
3933/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn hết hiệu lực năm 2015
2742/UBND-NV 08/12/2015 Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã
2740/UBND-PNN 08/12/2015 V/v đôn đốc giải quyết toán dự án hoàn thành các công trình Đường GTNT thực hiện theo Nghị quyết số 40, 63 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2688/UBND-TCKH 03/12/2015 Về việc thực hiện quyết toán kinh phí làm đường GTNT theo Nghi quyết 40,63 (nay là Nghị quyết số 115) của HĐND tỉnh
2757/QĐ-UBND 05/10/2015 Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
2545/UBND-TCKH 18/11/2015 V/v Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 02 tháng cuối năm 2015
2401/UBND-TCKH 04/11/2015 V.v thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2015
3286/QĐ-UBND 03/11/2015 Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mai Sơn
2883/QĐ-UBND 13/10/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mai Sơn
579/BC-UBND 12/10/2015 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp thu tại kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XIX
656/KH-HĐND 08/10/2015 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XIX
25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
2749/2015QĐ-UBND 08/10/2015 QĐ ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
389/BC-UBND 23/07/2015 Báo cáo Kết quả triển khai Quyết định số 09.2015.QĐ-TTg ngày 25.3.2015 của Thủ tướng Chính phủ
778/HD-SNV 28/07/2015 Hướng dẫn Tuyển dụng công chức, công chức cấp xã, viên chức đối với người đào tạo theo chế độ cử tuyển
529/HĐND 04/08/2015 V.v cho ý kiến phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016