Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số lượt xem 2462890
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
08/TB-TTHĐND 02/3/2018 Thông báo Kết luận phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
280/QĐ-UBND 06/3/2018 Quyết định Công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chủ tịch UBND, công ch
Số 264/QĐ-UBND 28/02/2018 V/v phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017
Số 409/UBND-TCKH 02/03/2018 Về việc điều hành ngân sách vốn đầu tư XDCB năm 2018
Sô 2698/UBND-TCKH 22/12/2017 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018
Sô 06/CT-UBND 22/12/2017 Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2018
Số 2699/UBND-TCKH 22/12/2017 Về việc chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý I năm 2018
Số 55/BC-UBND 18/01/2018 Tinh hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018
Số 62/TB-UBND 28/02/2018 Thông báo Danh sác thí sinh không được tham gia phỏng vấn, xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
40-HD/BTGHU 09/02/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
127/QĐ-UBND 5/02/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 01 thửa đất tại khu dân cư tiểu khu 4 thị trấn Hát Lót và 19 thửa đất khu dân cư bản Mu Kít xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
253/UBND-LĐTBXH 01/02/2018 V/v hướng dẫn triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
36/TB-UBND 31/01/2018 Thông báo Kết quả phiên họp thứ 20, UBND huyện khóa XX
44/TB-UBND 01/02/2018 Thông báo Chương trình công tác tháng 2/2018 của Lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn
48/TB-UBND 05/2/2018 Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện về một số nội dung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
221/KH-UBND 27/11/2017 KH thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương huyện Mai Sơn năm 2018
277/UBND-NV 05/02/2018 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức
270/UBND-LĐTBXH 02/02/2018 Triển khai một số nội dung thực hiện chế độ chính sách cho người có công và trợ cấp đối tượng BTXH dịp tết nguyên đán năm 2018
47/QĐ-UBND 11/01/2018 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn ban hành đã hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2017
01-CT/UBND 23/01/2018 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2018
395/TB-UBND 28/12/2017 Thông báo kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn
3576/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệpthuộc UBND huyện, các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn năm 2017
20/QĐ-UBND 09/01/2018 Quyết định điều động công chức thuộc UBND huyện (ông Lò Văn Thành)
19/QĐ-UBND 09/01/2018 Quyết định điều động công chức thuộc UBND huyện (bà Lèo Thị Hằng)
39/KH-UBND 30/01/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, việc thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện giao tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn năm 2018
02/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2018
15/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2014 - 2018
64/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2018
16/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hẹ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
18/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
18/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
17/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018
13/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch thực hiện công tác giám định tư pháp năm
14/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn thực hiện hương ước năm 2018
12/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
39/TB-UBND 01/02/2018 Thông báo điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
03/PCTT&TKCN 30/1/2018 V/v ứng phó với rét đậm
79/UBND-LĐTBXH 11/01/2018 Công văn về việc phối hợp tuyển chọn lao động đi học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Than - khoáng sản Việt Nam tại Quảng Ninh
51/UBND-LĐTBXH 09/01/2018 V/v rà soát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn năm 2018
05/TB-UBND 04/01/2018 Thông báo Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện năm 2018
07/TB-UBND 04/01/2018 Thông báo Kết quả phiên họp thứ 19, UBND huyện khóa XX
47/TB-TTHĐND 29/12/2017 Thông báo Kết luận phiên họp thứ 19 của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
45/TB-TTHĐND 29/12/2017 Lịch tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
318-BC/TU 30/12/2017 V/v tuyên truyền 10 kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh năm 2017
1723/TB-TCKH 30/12/2017 Về việc giải thể bắt buộc đối với 07 Hợp tác xã theo quy định tại Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Mai Sơn
2740/QĐ-UBND 25/10/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn đến năm 2020
3551/QĐ- UBND 26/12/2017 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018
Đề cương tuyên truyền kết quả Năm APEC 2017
Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ Tư Quốc hội khoá XIV
22/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 và phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Mai Sơn